Financial Information

Fiscal Year 2021


Oct 31, 2020
3rd Quarter 2020
Jul 31, 2020
2nd Qtr 2020
Apr 30, 2020
First Quarter 2020

Fiscal Year 2020


Jan 31, 2020
Annual Financial Statement 2020
Oct 31, 2019
Third Quarter 2019
Jul 31, 2019
Second Quarter 2019
Apr 30, 2019
First Quarter 2019

Fiscal Year 2019


Jan 31, 2019
Annual Financial Statements
Oct 31, 2018
Third Quarter 2018
Jul 31, 2018
2nd Quarter 2018
Apr 30, 2018
First Quarter 2018

Fiscal Year 2018


Jan 31, 2018
Annual Financial Statements
Oct 31, 2017
Third Quarter Report
Jul 31, 2017
Second Quarter Report
Apr 30, 2017
First Quarter Report

Fiscal Year 2017


Jan 31, 2017
Annual Financial Statements
Oct 31, 2016
Third Quarter Report
Jul 31, 2016
Second Quarter Report
Apr 30, 2016
First Quarter Report

Fiscal Year 2016


Jan 31, 2016
Annual Financial Statements
Oct 31, 2015
Third Quarter Report
Jul 31, 2015
Second Quarter Report
Apr 30, 2015
First Quarter Report

Fiscal Year 2015


Jan 31, 2015
Annual Financial Statements
Oct 31, 2014
Third Quarter Report
Jul 31, 2014
Second Quarter Report
Apr 30, 2014
First Quarter Report

Fiscal Year 2014


Jan 31, 2014
Annual Financial Statements
Oct 31, 2013
Third Quarter Report
Jul 31, 2013
Second Quarter Report
Apr 30, 2013
First Quarter Report

Fiscal Year 2013


Jan 31, 2013
Annual Financial Statements
Oct 31, 2012
Third Quarter Report
Jul 31, 2012
Second Quarter Report
Apr 30, 2012
First Quarter Report

Fiscal Year 2012


Jan 31, 2012
Annual Financial Statements
.